logo

Ефекти од редовно вежбање јога

Психолошки позитивни ефекти

– Се зголемува само остварувањето
– Се зголемува социјалната адаптибилност
– Агресивноста се намалува
– Акциозноста и депресијата се повлекуваат
– Психоморторните функции се пдообруваат
– Когнитивните функции се подобруваат

Физиолошки позитивни ефекти

– Се воспоставува рамнотежа на аутоимугениот неврен систем со тенденција на блага доминација на парасимтапичкиот нерверн систем наспорти симпатичнито н.с.
– Се намалува срцевиот пулс
– Ритамот на дишење се успорува
– Крвниот притисок се намалува
– Се зголемува Галванскиот одговор на кожата
– ЕЕГ алфа таласите се зголемуваат
– ЕМГ активностите опаѓаат
– Кардиоваскуларните функции се подобруваат
– Респираторните функции се подобруваат (респираторниот волумен се зголемува, се воспоставува правилен ритам на дишење, респираторниот систем се зголемува како и виталниот капацитет и способност за задржување на воздухот)
– Гасторинтестинални функции се нормализираат
– Ендокриниот систем се балансира
– Екскреторни функции за подобруваат
– Муслулна скелетна флексибилност како и подвижност на зглобови се зголемува
– Издржливоста се зголемува
– Енергеткото ниво е посилно
– Телесна тежина се нормализира
– Спиењето се подобрува
– Имунитетот се зајакнува
– Чувството на болка се намалува

Биохемиски позитивни ефекти

– Опаѓа нивото на гликоза
– Нивото на натриум опаѓа
– Вкупниот холесторол се намалува
– Триуиглицириди опаѓаат
– ХДЛ хлесторол се смалува
– ВЛДЛ холесторол се намалува
– Катехоламин се намалува
– Хематокрит се зголемува
– Хемоглобин се зголемува
– Бројот на лимфоцити се зголемува
– Вкупниот број на бели крвни зрнца се намалува
– Лачењето на тироксин се зголемува
– Витамин Ц се зголемува
– Вкупното ниво на серум се зголемува протеин
– Окситиоцин се зголемува
– Прилактин се зголемува
– Количината на кислород во крвта се згоолемува

Layer 1