Моделот кој го користиме вклучува развивање на лични социјални, емоционални, духовни, еколошки, професионални, интелектуални и физички капацитети. Сеопфатниот – холистички пристап ќе ви даде подршка на патот до остварување на своите цели.